Ako objednávať:

V internetovom obchode ploty-oplotenie.sk môže zákazník nakupovať na základe vytvorenia platnej záväznej objednávky rôznymi formami:

  1. Ako registrovaný zákazník
  2. Ako neregistrovaný zákazník
  3. E-mailom, zaslaným na info@ploty-oplotenie.sk
  4. Telefonicky na 0905 605 661  / 0905 375 762

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom a sms správou. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Ochrana osobných údajov:

• Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu so spracovaním osobných údajov  uvedených v objednávke v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. 
 • Prevádzkovateľ týmto informuje používateľov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči používateľom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môže byť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže používateľ kontaktovať aj prevádzkovateľa e-mailom.

Spôsob platby za tovar:

  1. Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
  2. Platbou vopred na účet.
  3. Platbou pri prevzatí tovaru (na dobierku).

• Pri platbe vopred bude tovar rezervovaný. Zabalený a zaslaný však bude až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho.
• Pri úhrade dobierkou bude tovar zaslaný ihneď po skompletizovaní objednaného tovaru v sklade. 
• Ku každej zásielke priloží predávajúci faktúru za tovar ako účtovný doklad.

• V prípade objednania tovaru, ktorý sa bude vyrábať na zákazku alebo to bude dohodnuté vopred, účtujeme zálohu. Zálohovú faktúru zašleme na vašu mailovú adresu. Výroba sa začne až po pripísaní zálohovej platby na náš účet.

Spôsob dodania tovaru:

• Kuriérom – doručenie priamo na adresu zákazníka, prípadne na adresu, ktorú uvedie v objednávke. Doprava kuriérom je spoplatnená podľa nákupu

   a druhu objednaného tovaru.

• Osobným prevzatím tovaru: ul. Bagrová, 925 22  Veľké Úľany

• V prípade objednávky na dobierku je zákazník povinný tovar prevziať a zaplatiť. Ak tak neurobí, je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu

   a to všetky dopravné a súvisiace náklady.

• Vyhradzujeme si právo na zmenu dopravných nákladov v prípade neštandardných zásielok alebo dodacích podmienok. Cenu dopravy v tomto prípade oznámime zákazníkovi pred dodaním.

• Individuálne ceny dopravy sa určujú pri neštandartných rozmeroch, či vyššej hmotnosti zásielok. Týka sa to plotových prvkov, ktorých aspoň jeden z rozmerov presahuje 251 cm (napr. panely Tempofor v šírke 350 cm), tovar je vyrobený z ťažkých materiálov (napr. všetky typy betónových produktov) alebo sa jedná o zákazkovú výrobu (napr. drevené stĺpy, brány, prútené ploty, ap.). V takomto prípade informujeme zákazníka o dopravných nákladoch zvlášť. 

Dodacia lehota:

Tovar, ktorý je skladom, je možné vyzdvihnúť si ihneď po zadaní objednávky. Po zadaní objednávky Vám zašleme email s potvrdením, že tovar je skladom.

(V pracovnom čase posielame potvrdenie obratom.)

Objednaný tovar bude kuriérom dodaný obvykle do 1-2 pracovných dní od odoslania tovaru zo skladu. 

O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať mailovou správou, telefonicky, príp. SMS.

Ak si zákazník objedná viac druhov tovaru a niektorý z nich nie je na sklade, zásielka sa pripraví a pošle až po dodaní všetkých tovarov na objednávke,

ak sa nedohodne inak. Ak však tovar nemáme v čase objednávky na sklade, termín dodania sa môže predĺžiť, maximálne však na 1 - 7 týždňov od prijatia platby, či prijatia objednávky na dobierku.

O prípadnom zdržaní vybavenia objednávky budeme zákazníka informovať, prípadne zákazníkovi ponúkneme inú alternatívu vyriešenia.
Ak nedokážeme vybaviť objednávku, vrátime zákazníkovi platbu za nezrealizovaný tovar.

Storno objednávky:

Objednávku môže stornovať zákazník najneskôr 12 hodín po odoslaní objednávky, telefonicky +421 (0) 905 605 661 alebo e-mailom: info@ploty-oplotenie.sk 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).


Bez uvedenia dôvodu nie je možné vrátiť tovar, ktorý už bol rozbalený!

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. 
Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.
Internetová stránka ploty-oplotenie.sk si na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vybrala Slovenskú obchodnú inšpekciu. Všetky podrobné informácie nájdete na https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

Reklamácie:

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Tovar ktorý bol zjavne poškodený pri dodaní a nebol spísaný protokol o závade nieje možné neskoršie reklamovať.

Reklamačný poriadok:

Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte nasledovne: Zašlite výrobok na adresu - V.M.Mobile s.r.o., ul. Bagrova, 925 22 Veľké Úľany. Preprava je hradená stranou predávajúceho.  Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite streč fóliu,kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamáciách môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. 

Váš predajca plotov V.M.Mobile s.r.o - prevádzkovateľ e-shopu www.ploty-oplotenie.sk

Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2017 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.